My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Vision 2020

FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020

FFI Fodbolds værdigrundlag

FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om "Glæden ved fodbold" indeholder flg. værdier:

  • Udvikling for alle

  • Fællesskab for alle

  • Plads til alle

  • Forpligtende samarbejde med alle

  • Styr på tingene

I år 2020 er disse værdier et naturligt fundament for alle i og omkring fodboldklubben og er tydeligt trådt frem inden for de udviklingsområder, som der de seneste 5 år er arbejdet ud fra, og som fortsat tilpasses og fornyes.

FFI’s værdimæssige foreningskultur Det er meget tydelig i år 2020, at den bevidste satsning, der blev igangsat i 2015 for yderligere at udvik-le den værdiorienterede FFI foreningskultur, er lykkedes rigtigt godt. En kultur, der har medvirket til, at den enkelte oplever glæden og stoltheden ved at være en del af FFI fællesskabet. Noget, som også er kendt i omverdenen, og som er med til at tiltrække alle generationer både nuværende og tidligere spille-re, forældre, frivillige og øvrige, der ønsker at være en del af FFI fællesskabet. Når det er gået sådan, er det fordi der i 2015 blev fokuseret på en værdimæssig udvikling på den måde, at alle har mulighed for at være med og bidrage til den. Det gælder spillerne og forældrene, hjælperne i cafeteria, inspektør, de ansatte på kontoret, trænerne, holdlederne, sportslige ledere og bestyrelsen. Der er etableret en FFI kultur med en værdiorienteret ledelses- og samarbejdsstil, der har skabt et fæl-lesskab, hvor den enkelte oplever, at være en del af det fællesskab. Klub = Fællesskab. Som medlem oplever man

  • At vi- kultur og jeg-kultur er foreneligt.

  • At det er naturligt og accepteret, at vi ser forskelligt på tingene, og at vi derfor ikke diskuterer, hvem som har ret, men i stedet koncentrerer os om, hvordan vi kan forene forskellighederne fremadrettet.

  • At den enkelte har direkte indflydelse på og ansvar for egen indsats og udvikling og medindfly-delse og medansvar for at helheden fungerer.

  • At blive mødt med det udgangspunkt, at alle gør det så godt, de kan.

  • At det er tilladt at spørge om alt, og at vi taler direkte.

Læs hele Vision 2020 her    FFI Fodbold Vision 2020.pdf

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk