Onsdag den 19. august 2020 Kl. 17.30 (OBS NY TID)

                                                                Park Empire, Fodboldvej 7

§4

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest d. 15. marts.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted  med  mindst  14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og i den lokale presse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, præsenteres disse til medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer på 16 år og opefter, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§5

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)  Valg af dirigent og referent

2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år
      V/ Formand Anders B. Sørensen

3)  Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) om det forløbne år til
      godkendelse V/ John Nygaard

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering
     V/ John Nygaard

5) Behandling af indkomne forslag
     - der er pt. ikke indkommet nogen

6) Valg af formand
    Anders B. Sørensen er villig til genvalg

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
     PernilleTolstrup, Ole Lyng og Lindy Wiis er ikke på valg.
     Pernille Tolstrup ønsker at stoppe.
     Pauli Jørgensen, Helge Andersen, og Thomas Levorsen er på valg, Pauli og Helge er villige         til genvalg, 
Thomas Levorsen er udtrådt.

8)  Valg af revisor

9)  Eventuelt