§ 1 - Navn og hjemsted
Foreningen F.f.I Fodbold er oprindeligt stiftet d. 24. marts 1931 og har hjemsted i Frederikshavn Kommune.  Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil Union (DBU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 

§ 2 - Formål
Foreningens formål er at spille fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.  Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 - Medlemskab
Som aktivt eller passivt medlem i klubben kan optages enhver, der ikke har noget udestående med D.B.U., og som vil følge klubbens vedtægter og leve op til foreningens formål. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Stk 1 - Indmeldelse

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside www.ffifodbold.dk/klubben/ind-udmeldelse/indmeldelse.  Indmeldelsen er først gyldig ved godkendelse hos DBU. Alle detaljer om spilleren skal udfyldes. Medlemskab er gyldigt ved indbetaling af kontingent, som fastsættes af klubbens bestyrelse. Ligeledes fastsattes indbetalingsterminer og opkrævningsform af bestyrelsen. Dette gælder både passive og aktive medlemmer.


Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, selvom aktiviteterne neddæmpes eller helt ophører som følge af forhold, klubben ikke har nogen indflydelse på.
Kontingent betales forud.

Stk 2 - Udmeldelse

Udmeldelse sker via hjemmesiden www.ffifodbold.dk/klubben/ind-udmeldelse/indmeldelse  - eller skriftligt på mail til klubben. Er medlemmet i restance, vil det ikke være muligt at blive indmeldt i anden klub, før restancen er betalt.

Stk 3 - Udelukkelse
Bestyrelsen kan af foreningen udelukke et medlem, som har modarbejdet eller skadet  foreningens formål og virksomhed. Et udelukket medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket for den for førstkommende generalforsamling, hvorvedkommende er berettiget til at komme til stede under dette punkt på dagsordenen.

§4 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest d. 15. marts. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, og i den lokale presse, sociale medier m.v. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftlig til bestyrelsen, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Er der indkommet forslag, præsenteres disse til medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.  
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer på 16 år og opefter. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder eller værge. For at være stemmeberettiget ved eventuel afstemning, må medlemmet, uanset alder, ikke være i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal. 

§5 - Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1)    Valg af dirigent og referent
2)    Bestyrelsens beretning om det forløbne ar
3)    Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) om det forløbne ar til godkendelse
4)    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende ar til orientering
5)    Behandling af indkomne forslag
6)    Valg af formand
7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer
8)    Valg af revisor
9)    Eventuelt

§6 - Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være et medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §12 og §13.
Afstemning skal foretages skriftligt, hvis 15 medlemmer eller dirigenten forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §12 og §13.  Afstemning skal foretages skriftligt, hvis 15 medlemmer eller dirigenten forlanger det. Ved personvalg dog pa forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§7 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

§8 - Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand og minimum 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Desuden vælges revisor hvert år.  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. §4.

§9 - Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære geneforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i klubbens regnskabsbil og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. 
Klubbens regnskabsfører indkasserer klubbens indtægter og betaler de godkendte regninger. Regnskabsføreren fører kassebog over samtlige kontante indtægter og udgifter i en sådan form, at klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Regnskabsføreren skal desuden føre bogholder i en sådan form, at bestyrelsen periodevis kan følge den almindelige økonomiske udvikling, ligesom kravene i de gældende regler om offentlige tilskud skal opfyldes. Klubbens formue ud over, hvad der er nødvendig til afholdelse af de løbende udgifter, skal medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinjer, som gælder for placering af umyndiges midler. 

§10 - Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§11 - Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske investeringer over 50.000 kr. samt almindeligt drifts køb over 100.000 kr., kræves dog godkendelse af formand og regnskabsfører/et bestyrelsesmedlem i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse. Ligeledes skal enhver låneoptagelse godkendes af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som belaster foreningen.

§ 12 - Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 13 - Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Opnås der ikke flertal, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning skal klubbens midler tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune, primært til idrætslige formål, subsidiært til formål, der er godkendt af Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg.   

§ 14 - Voldgift
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger èn, samt af én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. mats 2024.