§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen F.f.I Fodbold er oprindeligt stiftet den 24. marts 1931 og har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspilunion (DBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmel­ser.


§ 2

Formål

Foreningens formål er at spille fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt år. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelses­blanket til foreningens kontor. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten under­skrives af forældre eller værge.

Medlemskab er gyldigt ved indbetaling af kontingent, som fastsættes af klubbens bestyrelse. Ligeledes fastsættes indbetalingsterminer og opkrævningsform af bestyrelsen.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, selvom aktiviteterne neddæmpes eller helt ophører som følge af forhold, klubben ikke har nogen indflydelse på.

Kontingent betales forud.

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kontor.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til besty­relsen. Passive medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af klubbens bestyrelse. Ligeledes fastsættes indbetalingsterminer og opkrævningsform af bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægt og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlem­skab, forelægges generalforsamlingen.

Et medlem kan ekskluderes, hvis kontingent ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader klubbens anseelse og arbejde.

Eksklusionen skal dog, såfremt den ekskluderede ønsker det, forelægges generalforsamlingen. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen indbetales. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de øvrige eksklusionsgrunde, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.


§ 4

Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt senest d. 15. marts.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med mindst 14 dages var­sel ved skriftlig bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og i den lokale presse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, præsenteres disse til medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer på 16 år og opefter, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 5

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) om det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af revisor

9) Eventuelt


§ 6

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 12 og 13.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 15 medlemmer eller dirigenten forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 8

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand og minimum 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalfor­samling. Desuden vælges revisor hvert år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 4.


§ 9

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i klubbens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Klubbens regnskabsfører indkasserer klubbens indtægter og betaler de godkendte regninger. Regnskabsføreren fører kassebog over samtlige kontante indtægter og udgifter i en sådan form, at klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Regnskabsføreren skal desuden føre bogholderi i en sådan form, at bestyrelsen periodevis kan følge den almindelige økonomiske udvikling, ligesom kravene i de gældende regler om offentlige tilskud skal opfyldes.

Klubbens formue ud over, hvad der er nødvendig til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinjer, som gælder for placeringen af umyndiges midler.


§10 
                                                                                                                             

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 11

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomi­ske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog godkendelse af formand og regnskabsfører/ét bestyrelsesmedlem i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse. Ligeledes skal enhver låneopta­gelse godkendes af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som belaster foreningen.


§ 12

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 13

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Opnås der ikke flertal, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning skal klubbens midler tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune, primært til idrætslige formål, subsidiært til formål, der er godkendt af Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningsudvalg.


§ 14

Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt af én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændende ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2015